một; một người, một vật nào đó
« Back to Glossary Index