Học tiếng Anh > onto

onto

về phía trên, lên trên
« Back to Glossary Index