Học tiếng Anh > opposite

opposite

đối nhau, ngược nhau; trước mặt
« Back to Glossary Index