Học tiếng Anh > organization

organization

tổ chức, cơ quan; sự tổ chức
« Back to Glossary Index