Học tiếng Anh > organized

organized

có trật tự, ngăn nắp, được sắp xếp, được tổ chức
« Back to Glossary Index