của chúng ta, thuộc chúng ta, của chúng tôi, của chúng mình
« Back to Glossary Index