Học tiếng Anh > outdoors

outdoors

ở ngoài trời, ở ngoài nhà
« Back to Glossary Index