Học tiếng Anh > overcome

overcome

thắng, chiến thắng, khắc phục, đánh bại (khó khăn)
« Back to Glossary Index