Học tiếng Anh > package

package

gói đồ, bưu kiện; đóng gói, đóng kiện
« Back to Glossary Index