trả, thanh toán, nộp; tiền lương
« Back to Glossary Index