Học tiếng Anh > political

political

về chính trị, về chính phủ, có tính chính trị
« Back to Glossary Index