Học tiếng Anh > problem

problem

vấn đề, điều khó giải quyết
« Back to Glossary Index