Học tiếng Anh > provide

provide

chuẩn bị đầy đủ, dự phòng; cung cấp, chu cấp
« Back to Glossary Index