Học tiếng Anh > put sth on

put sth on

mặc (áo), đội (mũ), đi (giày)
« Back to Glossary Index