Học tiếng Anh > refer to

refer to

xem, tham khảo; ám chỉ, nhắc đến
« Back to Glossary Index