Học tiếng Anh > relate

relate

kể lại, thuật lại; liên hệ, liên quan
« Back to Glossary Index