Học tiếng Anh > resource

resource

tài nguyên; kế sách, thủ đoạn
« Back to Glossary Index