Học tiếng Anh > respond

respond

hưởng ứng, phản ứng lại, trả lời
« Back to Glossary Index