Học tiếng Anh > restaurant

restaurant

nhà hàng ăn, hiệu ăn
« Back to Glossary Index