Học tiếng Anh > result

result

kết quả; bởi, do.. mà ra, kết quả là…
« Back to Glossary Index