Học tiếng Anh > return

return

trở lại, trở về; sự trở lại, sự trở về
« Back to Glossary Index