Học tiếng Anh > reveal

reveal

bộc lộ, biểu lộ, tiết lộ; phát hiện, khám phá
« Back to Glossary Index