Học tiếng Anh > sail

sail

đi tàu, thuyền, nhổ neo; buồm, cánh buồm, chuyến đi bằng thuyền buồm




« Back to Glossary Index