Học tiếng Anh > scientific

scientific

(thuộc) khoa học, có tính khoa học
« Back to Glossary Index