Học tiếng Anh > silk

silk

tơ (t.n+(n)tạo), chỉ, lụa
« Back to Glossary Index