Học tiếng Anh > silver

silver

bạc, đồng bạc; làm bằng bạc, trắng như bạc
« Back to Glossary Index