Học tiếng Anh > smile

smile

cười, mỉm cười; nụ cười, vẻ tươi cười
« Back to Glossary Index