như vậy, như thế; vì thế, vì vậy, vì thế cho nên
« Back to Glossary Index