Học tiếng Anh > soldier

soldier

lính, quân nhân
« Back to Glossary Index