Học tiếng Anh > south

south

phương Nam, hướng Nam; ở phía Nam; hướng về phía Nam
« Back to Glossary Index