Học tiếng Anh > spirit

spirit

tinh thần, tâm hồn, linh hồn
« Back to Glossary Index