Học tiếng Anh > split

split

chẻ, tách, chia ra; sự chẻ, sự tách, sự chia ra
« Back to Glossary Index