Học tiếng Anh > spread

spread

trải, căng ra, bày ra; truyền bá
« Back to Glossary Index