Học tiếng Anh > square

square

vuông, vuông vắn; dạng hình vuông, hình vuông
« Back to Glossary Index