Học tiếng Anh > stewardess

stewardess

tiếp viên hàng không
« Back to Glossary Index