Học tiếng Anh > stop

stop

dừng, ngừng, nghỉ, thôi; sự dừng, sự ngừng, sự đỗ lại
« Back to Glossary Index