Học tiếng Anh > storm

storm

cơn giông, bão
« Back to Glossary Index