Học tiếng Anh > stretch

stretch

căng ra, duỗi ra, kéo dài ra
« Back to Glossary Index