đầu, mút, đỉnh, chóp; bịt đầu, lắp đầu vào
« Back to Glossary Index