Học tiếng Anh > touch

touch

sờ, mó, tiếp xúc; sự sờ, sự mó, sự tiếp xúc
« Back to Glossary Index