Học tiếng Anh > trade

trade

thương mại, buôn bán; buôn bán, trao đổi
« Back to Glossary Index