Học tiếng Anh > trunk

trunk

Thân cây
« Back to Glossary Index