Học tiếng Anh > uncertain

uncertain

thiếu chính xác, không chắc chắn
« Back to Glossary Index