Học tiếng Anh > unite

unite

liên kết, hợp nhất, hợp lại, kết thân
« Back to Glossary Index