Học tiếng Anh > united

united

liên minh, đoàn kết, chung, thống nhất
« Back to Glossary Index