Học tiếng Anh > various

various

khác nhau, thuộc về nhiều loại
« Back to Glossary Index