Học tiếng Anh > veil

veil

mạng che mặt
« Back to Glossary Index