Học tiếng Anh > wall

wall

tường, vách
« Back to Glossary Index