Học tiếng Anh > waste

waste

lãng phí, uổng phí; vùng hoang vu, sa mạc; bỏ hoang
« Back to Glossary Index