Học tiếng Anh > wave

wave

sóng, gợn nước; gợn sóng, uốn thành sóng
« Back to Glossary Index